TOP
Image Alt

Regulamin

Wstęp

 1. Cel i zakres regulaminu: Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, na jakich świadczone są usługi przez Dostawców Emocji, zwaną dalej „Dostawcą Emocji”, w zakresie organizacji i realizacji rejsów żeglarskich. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez Dostawców Emocji za pośrednictwem strony internetowej www.dostawcyemocji.pl lub innych środków komunikacji.

 2. Definicje:

  • „Usługa”: Organizacja i realizacja rejsów żeglarskich, w tym czarter jachtów, opieka skipperów, wsparcie w rezerwacji i inne usługi związane z rejsami, zgodnie z opisem dostępnym na stronie internetowej.
  • „Klient”: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usług oferowanych przez Dostawców Emocji.
  • „Strona Internetowa”: Witryna internetowa dostępna pod adresem www.dostawcyemocji.pl, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się z ofertą i dokonać rezerwacji Usług.
  • „Rejs”: Wydarzenie żeglarskie organizowane przez Dostawców Emocji, na którym Klient może wziąć udział po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 3. Akceptacja regulaminu: Korzystanie z Usług oferowanych przez Dostawców Emocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

 4. Regulaminy firm czarterowych: W przypadku, gdy Dostawcy Emocji korzystają z usług firm czarterowych, Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji odrębnych regulaminów tych firm, które mogą być dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub dostarczone na żądanie.

 5. Zastrzeżenia: Wszelkie pytania, wątpliwości lub reklamacje związane z Usługami powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawców Emocji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rodzaj usług

 1. Organizacja rejsów żeglarskich: Dostawcy Emocji oferują usługi związane z organizacją rejsów żeglarskich, zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Usługi te obejmują selekcję i rezerwację jachtów, organizację programu rejsu, opiekę skippera, oraz wsparcie w zakresie rezerwacji i przygotowania do rejsu.

 2. Czarter jachtów i katamaranów: Dostawcy Emocji współpracują z renomowanymi firmami czarterowymi, oferując klientom możliwość wynajęcia jachtów i katamaranów na czas rejsu, zgodnie z dostępną ofertą na stronie www.dostawcyemocji.pl.

 3. Wsparcie w wyborze lotów: Dostawcy Emocji oferują pomoc w wyborze oraz rezerwacji przelotów do miejsca rozpoczęcia rejsu i z powrotem, a także możliwość zorganizowania wspólnych lotów z innymi uczestnikami rejsu.

 4. Szkolenia i instruktaże: Przed rozpoczęciem rejsu, uczestnicy otrzymują niezbędne szkolenia, w tym safety briefing, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i komfort podczas żeglowania.

 5. Usługi dodatkowe: Dostawcy Emocji mogą oferować również inne usługi związane z rejsami żeglarskimi, takie jak ubezpieczenie grupowe, organizacja wydarzeń tematycznych na jachcie, czy indywidualne programy żeglarskie, zgodnie z dostępną ofertą i warunkami umieszczonymi na stronie www.dostawcyemocji.pl.

 6. Zastrzeżenia: Wszystkie usługi oferowane przez Dostawców Emocji są świadczone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, oraz dodatkowymi warunkami, które mogą być podane w opisie konkretnej oferty na stronie www.dostawcyemocji.pl.

Warunki rezerwacji i płatności

 1. Rezerwacja miejsca: Rezerwacja miejsca na rejs odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.dostawcyemocji.pl oraz wpłacenie zaliczki w wysokości od 30 do 50% wartości rejsu, zgodnie z warunkami danej oferty.

 2. Terminy płatności: Pozostała kwota za rejs winna zostać uregulowana najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem rejsu, chyba że w ofercie określono inny termin.

 3. Warunki anulacji: Uczestnik może bezkosztowo zrezygnować z rejsu do miesiąca przed planowanym terminem. Rezygnacja na mniej niż miesiąc przed rejsem wiąże się z opłatą w wysokości 50% wartości rejsu, a na mniej niż 7 dni przed rejsem – z opłatą w wysokości 100% wartości rejsu. W wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzenia losowe) Dostawcy Emocji mogą rozpatrywać indywidualne wnioski o zwrot kosztów.

 4. Metody płatności: Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane przez Dostawców Emocji konto, a także za pośrednictwem innych dostępnych metod płatności, takich jak Blik czy systemy płatności online, jeżeli są dostępne.

 5. Ubezpieczenie: Dostawcy Emocji proponują ubezpieczenie grupowe ze zniżką, oraz zachęcają uczestników do wyrobienia bezpłatnej karty EKUZ w NFZ, aby mieć świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w razie potrzeby. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia są dostępne na stronie www.dostawcyemocji.pl.

 6. Zmiany w rezerwacji: Wszelkie zmiany w rezerwacji, takie jak zmiana terminu rejsu, typu jachtu, czy liczby uczestników, mogą podlegać dodatkowym opłatom i ograniczeniom, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

 7. Odpowiedzialność za niezapłacone usługi: Uczestnik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należności związanych z rezerwacją. Brak zapłaty za rezerwację może skutkować odmową świadczenia usług.

 8. Ostateczne warunki: Szczegółowe warunki dotyczące rezerwacji, płatności, anulowania rezerwacji oraz inne zasady mogą być określone w indywidualnej ofercie rejsu na stronie www.dostawcyemocji.pl. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z nimi przed dokonaniem rezerwacji.

Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Każdy uczestnik rejsu jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo na pokładzie. Dostawcy Emocji zapewniają szkolenie wstępne (safety briefing) na początku rejsu, lecz ostateczna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa spoczywa na uczestniku.

 2. Odpowiedzialność za mienie: Uczestnik rejsu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone mieniu, w tym jachtowi, wyposażeniu i rzeczom innych uczestników rejsu, spowodowane jego winą lub zaniedbaniem.

 3. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawców Emocji: Dostawcy Emocji nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są bezpośrednio spowodowane ich działaniem lub zaniedbaniem, w tym za szkody wynikłe z opóźnień, zmian pogody, klęsk żywiołowych czy działań osób trzecich.

 4. Regulaminy firm czarterujących: Rejsy są realizowane na jachtach wynajętych od firm czarterujących, i jako takie, podlegają ich regulaminom. Dostawcy Emocji nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniedbania firm czarterujących.

 5. Ograniczenie odpowiedzialności za zawartość strony: Dostawcy Emocji dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www.dostawcyemocji.pl były dokładne i aktualne, ale nie gwarantują ich kompletności ani dokładności. Nie ponoszą również odpowiedzialności za treści na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki z www.dostawcyemocji.pl.

 6. Ograniczenie odpowiedzialności za problemy techniczne: Dostawcy Emocji nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępem do strony www.dostawcyemocji.pl, w tym awarie, błędy systemowe czy problemy z bezpieczeństwem, które są poza ich kontrolą.

 7. Zachowanie etyczne i zasady współżycia na pokładzie: Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do zachowania etycznego i przestrzegania zasad współżycia na pokładzie, takich jak szacunek dla innych uczestników, zachowanie porządku i higieny. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do wykluczenia z dalszego udziału w rejsie bez prawa do zwrotu kosztów.

 8. Znaki towarowe i prawa autorskie: Wszelkie znaki towarowe, prawa autorskie do treści na stronie, programów rejsów itp. należą do Dostawców Emocji. Ich wykorzystywanie bez wyraźnej zgody Dostawców Emocji jest zabronione.

 9. Ograniczenie odpowiedzialności w innych przypadkach: Wszelkie inne ograniczenia odpowiedzialności Dostawców Emocji, nieuwzględnione w niniejszym regulaminie, mogą być określone w indywidualnych ofertach rejsu na stronie www.dostawcyemocji.pl.

Bezpieczeństwo i zasady postępowania

 1. Szkolenie z bezpieczeństwa (Safety Briefing): Na początku każdego rejsu organizowane jest obowiązkowe szkolenie z bezpieczeństwa, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego postępowania na pokładzie. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w tym szkoleniu.

 2. Zasady bezpieczeństwa na pokładzie: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na pokładzie oraz instrukcji przekazanych przez skippera lub inny personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

 3. Odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo: Każdy uczestnik rejsu odpowiada za swoje własne bezpieczeństwo, przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu.

 4. Zakaz używania substancji odurzających: Na pokładzie obowiązuje całkowity zakaz używania nielegalnych substancji odurzających. Alkohol jest dozwolony tylko w umiarkowanych ilościach i zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi na danym obszarze żeglugi.

 5. Postępowanie w razie wypadku: W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji na pokładzie, uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego skipperowi lub odpowiedniemu personelowi i przestrzegania ich instrukcji.

 6. Odpowiedzialność za wyposażenie ratunkowe: Uczestnicy są odpowiedzialni za prawidłowe używanie i przechowywanie wyposażenia ratunkowego. Każde nieodpowiednie użycie lub uszkodzenie takiego wyposażenia może prowadzić do odpowiedzialności prawnej.

 7. Zasady postępowania w portach i marinach: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad i regulacji obowiązujących w portach i marinach, w których cumuje jacht.

 8. Zachowanie etyczne i wzajemny szacunek: Oczekuje się, że uczestnicy będą postępować w sposób etyczny i wykazywać wzajemny szacunek, zarówno wobec siebie nawzajem, jak i wobec personelu oraz innych osób na pokładzie.

 9. Posiadanie uprawnień STCW z bezpieczeństwa morskiego: Dostawcy Emocji zapewniają, że personel odpowiedzialny za prowadzenie rejsu posiada stosowne uprawnienia STCW z bezpieczeństwa morskiego.

Prawa własności intelektualnej

 1. Własność strony i treści: Wszystkie treści zawarte na stronie www.dostawcyemocji.pl, w tym, ale nie tylko, teksty, grafiki, logo, ikony, obrazy, materiały dźwiękowe, są własnością „Dostawców Emocji” i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 2. Znaki towarowe: Nazwa „Dostawcy Emocji”, logo oraz wszelkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe lub slogan, które są wykorzystywane na stronie, są znakami towarowymi i/lub usługowymi „Dostawców Emocji” i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

 3. Ochrona programów rejsów: Wszystkie programy rejsów oferowane przez „Dostawców Emocji” są ich własnością i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, odtwarzane lub inne inaczej wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody.

 4. Ograniczenia użycia: Użytkownik może korzystać z zawartych na stronie materiałów wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Żadna część strony nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, sprzedawana, publikowana, transmitowana lub inaczej rozprowadzana bez wyraźnej pisemnej zgody „Dostawców Emocji”.

 5. Zgłaszanie naruszeń praw autorskich: Osoby, które uważają, że ich prawa autorskie zostały naruszone na stronie www.dostawcyemocji.pl, mogą zgłosić to pisemnie na wskazany adres kontaktowy. „Dostawcy Emocji” podejmą stosowne działania, aby zidentyfikować i usunąć materiał naruszający prawa.

Wykorzystanie wizerunku uczestników

Zgoda na użycie wizerunku

 1. Przystępując do rejsu organizowanego przez „Dostawcy Emocji”, Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań filmowych (dalej: „Materiały”) wykonanych podczas trwania rejsu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku zawartego w Materiałach przez „Dostawcy Emocji” w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w tym w materiałach rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych platformach medialnych, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, materiały drukowane, filmy promocyjne i reklamowe.

Zakres zgody

 1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie, reprodukcję, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie i dystrybucję Materiałów, a także przetwarzanie wizerunku, w tym modyfikację i edycję Materiałów w celu dostosowania ich do potrzeb „Dostawców Emocji”.
 2. Zgoda jest udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co oznacza, że Materiały mogą być wykorzystywane przez „Dostawców Emocji” na całym świecie i bez ograniczeń czasowych.

Prawa Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Wycofanie zgody powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane na adres e-mail podany przez „Dostawców Emocji” w niniejszym regulaminie lub w innej oficjalnej korespondencji.
 2. „Dostawcy Emocji” zobowiązują się, w miarę możliwości technicznych i praktycznych, do zaprzestania wykorzystywania Materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, którego zgoda została wycofana, w przyszłych działaniach promocyjnych i marketingowych. Uczestnik rozumie, że nie jest to możliwe w odniesieniu do materiałów promocyjnych i marketingowych, które zostały już wyprodukowane lub opublikowane.

Ochrona Prywatności

 1. „Dostawcy Emocji” zobowiązują się do poszanowania prywatności Uczestników i nie będą wykorzystywać wizerunku Uczestnika w sposób mogący naruszać jego prawa osobiste, w tym godność, dobre imię i prywatność.
 2. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania wizerunku należy kierować na adres e-mail „Dostawców Emocji”.

Prawa i obowiązki klienta

 1. Prawo do korzystania z usług: Klient ma prawo korzystać z usług oferowanych przez „Dostawców Emocji” zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Obowiązek przestrzegania zasad: Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i procedur bezpieczeństwa podczas rejsu, a także do szanowania praw i własności innych uczestników rejsu oraz „Dostawców Emocji”.

 3. Prawo do rezygnacji i zwrotu: Klient ma prawo do rezygnacji z usługi na warunkach określonych w sekcji „Warunki rezerwacji i płatności”.

 4. Obowiązek poinformowania o specjalnych potrzebach: Klient ma obowiązek poinformować „Dostawców Emocji” o wszelkich specjalnych potrzebach lub wymaganiach, które mogą wpływać na udział w rejsie (np. alergie, ograniczenia zdrowotne).

 5. Odpowiedzialność za szkody: Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone jachtowi, wyposażeniu, czy innym uczestnikom rejsu, wynikające z jego niewłaściwego postępowania lub nieprzestrzegania zasad.

 6. Prawo do ochrony danych osobowych: Klient ma prawo do ochrony swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.dostawcyemocji.pl/polityka-prywatnosci 

 7. Prawo do składania reklamacji: Klient ma prawo składać reklamacje związane z usługami świadczonymi przez „Dostawców Emocji”, zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym regulaminie.

 8. Obowiązek znajomości regulaminu: Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem rezerwacji. Akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w rejsie.

Reklamacje i skargi

 1. Składanie reklamacji: Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez „Dostawców Emocji”. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i wysłana na adres e-mail: kontakt@dostawcyemocji.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

 2. Termin składania reklamacji: Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia rejsu.

 3. Treść reklamacji: W reklamacji należy zawrzeć pełne dane kontaktowe reklamującego, opis zdarzenia oraz żądanie. Zaleca się również dołączenie dowodów, takich jak zdjęcia, kopie dokumentów, itp.

 4. Rozpatrywanie reklamacji: „Dostawcy Emocji” zobowiązują się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient będzie na bieżąco informowany.

 5. Decyzja w sprawie reklamacji: Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Klientowi pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W przypadku uwzględnienia reklamacji, „Dostawcy Emocji” określą sposób i termin realizacji żądania.

 6. Skargi do organów nadzoru: W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia reklamacji przez „Dostawców Emocji”, Klient ma prawo złożyć skargę do właściwych organów nadzoru.

 7. Dokumentacja reklamacji: „Dostawcy Emocji” zobowiązują się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji reklamacyjnej i przechowywania jej przez okres 1 roku od daty rozpatrzenia reklamacji.

Zmiany w regulaminie

 1. Prawo do zmian: „Dostawcy Emocji” zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany te mogą wynikać z modyfikacji oferowanych usług, zmian przepisów prawa, czy innych istotnych powodów.

 2. Informowanie o zmianach: Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.dostawcyemocji.pl. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji od „Dostawców Emocji”, mogą zostać dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną.

 3. Data wejścia w życie zmian: Nowa wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej, chyba że stanowi inaczej.

 4. Obowiązek akceptacji zmian: Kontynuowanie korzystania z usług „Dostawców Emocji” po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację nowego regulaminu. W przypadku nieakceptacji zmian, Klient ma prawo rozwiązania umowy zgodnie z jej warunkami.

 5. Archiwizacja wersji regulaminu: Poprzednie wersje regulaminu będą dostępne w siedzibie „Dostawców Emocji” oraz na stronie internetowej w dedykowanej sekcji.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu: Niniejszy regulamin jest nieodłączną częścią umowy zawartej między Klientem a „Dostawcami Emocji”. Wszelkie niejasności wynikające z interpretacji regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z dobrymi praktykami i obowiązującym prawem.

 2. Prawo obowiązujące: Umowy zawarte z „Dostawcami Emocji” są regulowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

 3. Nieważność poszczególnych postanowień: Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 4. Kontakt: Wszelkie pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszego regulaminu są mile widziane i powinny być kierowane na adres email dostępny na stronie www.dostawcyemocji.pl.

 5. Data wejścia w życie: Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2023r. i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje.

 6. Inne postanowienia: „Dostawcy Emocji” mogą wprowadzić dodatkowe regulaminy i zasady dotyczące poszczególnych usług. W takim przypadku, będą one dostępne na stronie internetowej i stanowić będą integralną część umowy z Klientem.

You don't have permission to register